• Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

  OSVČ Tomáš Kraus je provozovatelem webu a poskytovatelem služeb poradenství.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ se vztahují na smlouvy o finančním poradenství uzavřené mezi společností

  Tomáš Kraus se sídlem: Střední 408, 332 02, Starý Plzenec, IČO: 07141220

  kontaktní telefon: 737 57 22 49, kontaktní e-mail: tomaskraus@ifvideo.cz

  webové stránky https://www.ifvideo.cz

  Provozovatelem webu a vlastníkem je Tomáš Kraus.

  (dále jen „poradce“ či „OSVČ“)

  SLUŽBY

  Poradce v závislosti na druhu sjednaného produktu, zavazuje poskytovat následující služby poradenství (dále jen „služby“):

  konzultace poskytované klientovi v souvislosti s poradenstvím v oblasti bezpilotních dronů

  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  Webové rozhraní obchodu obsahuje možnost objednat poradenstvím v oblasti bezpilotních dronů, který nabízí prodávající k prodeji, a to včetně uvedení ceny. Cena je konečná. Prodejce není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001955035/2010, vedený u společnosti FIO Bank ČR (dále jen „účet prodávajícího“);

  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému STRIPE.

  bezhotovostně platební kartou;

  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik, časopisů a knih.

  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, není-li individuálně řečeno jinak.

  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  Online poradenství je dodáváno po uhrazení kupní ceny, spojením se s klientem prostřednictvím emailu nebo telefonicky do 24 hodin od objednávky. E-mailová zpráva je zasílána výhradně na e-mailovou adresu, které je uvedena kupujícím při provedení objednávky. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím

  DŮVĚRNOST INFORMACÍ

  Veškeré informace poskytnuté za účelem plnění této smlouvy jsou přísně důvěrné. Smluvní strany budou tyto informace využívat výhradně pro účely plnění této smlouvy, či v souvislosti s uplatněním práv ze smlouvy; smluvní strany tak budou zejména předmětné informace chránit před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám. Klient však souhlasí s tím, aby společnost informovala o obsahu Analýzy a Odborného posudku osobu, kterou doporučila klientovi dle čl. (7) písm. c) obchodních podmínek.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  Ochrana osobních údajů klienta se řídí platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu informací uvedených ve smlouvě a informací předaných společnosti pro účely Analýzy (dále jen „osobní údaje“). Podrobný souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen ve formě samostatného dokumentu.

  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakékoliv jejich změně. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost, v souladu se zákonem, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a dobu, po kterou je případně společnost dále povinna osobní údaje uchovávat dle platných předpisů a po dobu, po kterou je uchování osobních údajů nezbytné pro účely uplatňování práv společnosti ze smlouvy.

  Klient poskytuje osobní údaje dobrovolně. Klient je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro plnění povinností společnosti ze smlouvy. V případě, že by nebylo společnosti umožněno osobní údaje zpracovávat, bylo by tak plnění smlouvy dále nemožné.

  V případě, že by se klient domníval, že společnost nebo zpracovatel (čl. (22)) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména tak může žádat blokování osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li společnost nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obracet se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí požadované informace.

  V případě, že budou klientem předány i osobní údaje jiných osob (např. rodinných příslušníků), zajistí klient souhlas těchto osob se zpracováváním jejich osobních údajů ve stejném rozsahu, v jakém je dán souhlas pro zpracování osobních údajů klienta.

  Ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, klient uděluje společnosti výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek formou elektronické pošty. Klient může tento souhlas kdykoliv odvolat.

  USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

  K poskytování služeb je společnost oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  Činnost společnosti nepodléhá žádnému zvláštnímu povolovacím režimu či dozoru. Společnost není regulovaným subjektem finančního trhu a neposkytuje regulované služby. V případě, že bude, v návaznosti na poskytnuté služby, vhodné realizovat činnosti, podléhající regulaci služeb finančního trhu, společnost klientovi doporučí vhodnou osobu, splňující zákonné podmínky.

  V případě vzniku sporu ze smlouvy má klient – spotřebitel, kromě soudní ochrany, na základě zák. č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti poprvé. Jestliže strany nejsou spokojeny s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si obě strany nesou samy.

  Pokud jsou při uzavírání smlouvy použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet), hradí si klient náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení).

  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá v písemné formě, a to buď doporučeně poštou nebo osobním doručením. Pro vyloučení pochybností se za den doručení považuje: (i) den osobního doručení nebo den doručení kurýrní službou, anebo (ii) třetí pracovní den od předání zásilky držiteli poštovní licence k doporučenému doručení adresátu. Pro urychlení přenosu informací mohou smluvní strany doplnit fyzické zaslání písemnosti i zasláním elektronickou poštou. Klientovi bude takto informativně doručováno na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

  Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Měnit či doplňovat smlouvu, včetně obchodních podmínek, lze pouze písemnou formou, pod sankcí neplatnosti právního jednání při nedodržení formy. Společnost však má právo písemně navrhnout klientovi změnu těchto obchodních podmínek. Pokud klient oznámenou změnu obchodních podmínek písemně neodmítne do třiceti (30) dnů po doručení oznámení, má se za to, že se změnou souhlasí a že je písemná forma změny dodržena.

  Závazek mezi společností a klientem se řídí smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy. V případě rozporu mezi smlouvou a obchodními podmínkami má přednost ustanovení těchto obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 4. 2021.